Kompetanse & dual yrkesopplæring

© ThinkstockPhotos

Kompetanse vies mye oppmerksomhet i Industrimeldingen, og det presiseres at livslang læring og muligheten for den enkelte til stadig å fornye sin kompetanse er avgjørende for industrien. Regjeringen arbeider med å utvikle den yrkesfaglige strukturen, og det gjøres en gjennomgang av tilbudsstrukturen i fag- og yrkesopplæringen. Ambisjonen med gjennomgangen er å få en struktur på yrkesfagene som i større grad er relevant for kompetansebehovet i arbeidslivet. Norsk næringsliv undersøker også hvordan yrkesopplæringen kan forbedres når den raske teknologiutviklingen bidrar til at tidligere ervervede kunnskaper raskt blir utdaterte.

Duale Ausbildung i Tyskland – lavere yrkesfaglig utdanning

Innen yrkesfag (vgs.-nivå) er Tyskland kjent for sin todelte yrkesopplæring, eller «Duale Ausbildung» som opplæringsmodellen heter på tysk. Det finnes også duale modeller innen høyere yrkesfaglig utdanning (høyskole/- universitetsnivå), men det er yrkesopplæringen på lavere nivå som utgjør selve kjernen i det tyske systemet.

Sammenlignet med yrkesfaglig opplæring i de fleste andre europeiske land, er den tyske modellen helt unik, dog svært enkel i sin utforming: Elevene tilbringer størsteparten av utdanningsløpet i en bedrift og har supplerende undervisning på en yrkesskole. Todelingen starter allerede fra dag én. Yrkesopplæringen er korporativt organisert, det vil si at både staten og næringslivet er involvert i utformingen og gjennomføringen.

Akkurat som ved vanlig jobbsøking, er det elevene selv som må finne en aktuell bedrift de kan søke opplæring i. De får lønnsgodtgjørelse som stiger i takt med utdanningsforløpet og tilbringer i gjennomsnitt tre-fire ukedager i bedriften. De resterende én til to dagene av arbeidsuken har elevene undervisning ved yrkesskolen i både allmenn- og yrkesfag. Opplæringen varer fra to til tre og et halvt år, avhengig av hvilket yrke man velger. Systemet bidrar til å holde arbeidsledigheten blant unge på et lavt nivå sammenliknet med andre europeiske land. I 2017 ligger arbeidsledigheten blant unge mellom 15 og 24 år i Tyskland på 8,1 prosent - den nest laveste andelen i EU. Til sammenlikning ligger ungdomsledigheten i Norge på 10,2 prosent.

Den tyske yrkesopplæringen er en foregangsmodell og betegnes som selve ryggraden til Tysklands Mittelstand. I tillegg til å være en avgjørende faktor for den sterke tyske industrien og dermed også eksportlandet Tyskland, har den duale modellen et så godt internasjonalt renommé at den er blitt en eksportvare i seg selv.

Duales Studium i Tyskland –høyere yrkesfaglig utdanning

Den duale modellen i Tyskland favner som nevnt også høyere yrkesfaglig utdanning. De duale studieretningene tilbys på høyskoler, universiteter samt såkalte yrkesakademier på både bachelor- og masternivå. Utviklingen av denne typen studier startet i Baden-Württemberg og delstaten er dermed blitt en foregangsregion på dette feltet. Her er det også opprettet en egen såkalt «dual høyskole» – DHBW (Duale Hochschule Baden-Württemberg) lokalisert i ni byer i delstaten. Utdanningsinstansene som tilbyr duale studier har etablerte samarbeid med bedrifter og organisasjoner, såkalte duale partnere, som studentene kan søke seg til.

Prinsippet med at den praktiske tilnærmingen til faget finner sted i yrkeslivet og den teoretiske tilnærmingen i undervisningen er det samme som ved lavere yrkesfaglig opplæring, men inndelingen av de to delene er en annen. Mens man på yrkesfag bytter på å være i opplæringsbedriften og på skolen i én og samme uke, er det ved de duale studiene vanligere med blokkinndeling med perioder på tre og tre måneder med teori og praksis. Studentene mottar fast lønn fra bedriften de jobber i gjennom hele studieforløpet (også de månedene de tilbringer på skolebenken).

Kompetansesikring og livslang læring

I Norge rettes det mye oppmerksomhet mot kvalitetssikring av yrkesopplæringen. En sentral faktor i denne sammenheng er ønsket om sterkere innflytelse fra partene i arbeidslivet da det er de som vet hvilken kompetanse som er etterspurt i markedet. Det duale systemet gjør at Tyskland er langt fremme på dette feltet med en aktiv deltakelse fra arbeidsgiversiden og en stadig tilpasning av læreplanene.

Et annet viktig aspekt er hvordan man møter det fremtidige kompetansebehovet som følger av ny teknologi og den pågående digitaliseringen av næringslivet generelt og industrien spesielt. Industri 4.0, Næringsliv 4.0 og Yrkesopplæring 4.0 er tre slagord som viser hvilke temaer som gjør seg gjeldene for fremtidens yrkesfag. Ikke minst er dette et område som er av stor betydning for etterutdanning og livslang læring. Tysklands tilnærming til denne utfordringen er blant annet det statlige initiativet «Mittelstand 4.0», der det tyske næringsdepartementet står bak opprettelsen av 23 kompetansesentre spredt over hele landet. Kompetansesentrenes oppdrag er å hjelpe små- og mellomstore bedrifter og deres medarbeidere med nettopp digitale omstillingsprosesser.

Erfaringsutveksling mellom Norge og Tyskland

I Norsk-Tysk Handelskammer opplever vi høy interesse for temaene kompetansebehov og samarbeid mellom utdanningsinstanser og yrkeslivet, og vi jobber derfor aktivt på disse områdene. Tyskland er som beskrevet et foregangsland innen yrkesfaglig utdanning og Norge har mye å lære av det tyske systemet. Samtidig er flere norske aktører allerede godt i gang med opprettelse av ulike pilotprosjekter innen yrkesfag der en praksisnær tilnærming står i høysetet. Noen har allerede latt seg inspirere av Tyskland, men det er ikke nødvendigvis slik at den tyske modellen kan overføres direkte til det norske systemet. Her kan begge land bruke hverandre som inspirasjonskilder og ha et gjensidig utbytte.

Vi i Norsk-Tysk Handelskammer fremmer et tettere samarbeid mellom Norge og Tyskland innen yrkesfaglig kompetanse gjennom blant annet studieturer, workshops og seminarer og ønsker å føre relevante aktører fra begge land sammen til debatt og erfaringsutveksling. Følg med på vår arrangementskalender.