© pxhere.com

Fokus 2018: GreenTech

Gjennom vårt årstema ønsker vi å rette spesielt fokus på et utvalgt område gjennom hele året. 2018 er dedikert til grønne teknologier og løsninger, og i løpet av året som kommer vil vi derfor gjennomføre en rekke arrangementer og prosjekter under merkelappen GreenTech. Målsetningen vår er å øke bevisstheten rundt grønne løsninger samt åpne forretningsmuligheter for våre medlemmer, partnere og kunder som er aktive på dette feltet.

 

Hva er GreenTech?

GreenTech er fremtidens løsninger. Begrepet innbefatter produkter, prosesser og tjenester som bidrar til å skape økonomisk og bærekraftig vekst, med lavere og mer effektiv ressursbruk og mindre utslipp. Begrepet GreenTech har i de siste årene funnet sterkere fotfeste innen næringsliv og politikk som et resultat av stadig større politisk mobilisering mot klimaendringene. Markedet for grønne løsninger går på tvers av en rekke tradisjonelle bransjer og industrier – en sammenkobling som trigger utvikling av nye teknologier, forretningsområder og forretningsmodeller. I bildemodulen under vises dagens viktigste markeder og segmenter for GreenTech.

Løsninger i fellesskap

Ettersom norsk og tysk næringsliv i stor grad har basert seg på utnyttelse av fossil energi, står begge land overfor store endringer og utfordringer de kommende årene. Både Norge og Tyskland har forpliktet seg til store utslippskutt gjennom Paris-avtalen og EUs klimapolitikk. Felles utfordringer gir et stort potensial for løsninger i fellesskap. Norge og Tyskland har teknologimiljøer i verdensklasse innen sine respektive kjernenæringer. Felles for begge land er også at det både fra politisk og næringslivets hold eksisterer en vilje til å sette i gang ambisiøse program for å utfase fossil energi, effektivisere ressursbruken og utvikle en grønnere økonomi. Det hersker dessuten stor gjensidig respekt mellom landene, både i politikken og i næringslivet.

Faktorene listet ovenfor skaper grobunn for et fruktbart, bilateralt samarbeid. For Norsk-Tysk Handelskammer er det en viktig oppgave å fungere som bindeledd mellom Norge og Tyskland, slik at det kan legges til rette for spredning og deling av kunnskap og teknologi som kan akselerere overgangen til et grønt skifte i begge land. Vi mener også at fokuset på GreenTech er en fin opptakt til Oslos miljøhovedstadsstatus i 2019 – en kåring som også de tyske byene Hamburg og Essen har vunnet før oss.

Følg med i våre kommunikasjonskanaler fremover. På vår hjemmeside, blogg og i sosiale medier vil vi jevnlig publisere innhold om teamet. I vår arrangementskalender vil du i løpet av året finne frokostmøter, konferanser, studiereiser og bedriftsbesøk med merkelappen GreenTech.

Bli en del av vårt grønne nettverk i 2018!

Viktige markeder og segmenter

Miljøvennlig produksjon, lagring og forsyning av energi

Fornybar energi, miljøvennlig bruk av fossilt brensel, lagringsteknologier, effektive strømnett

Energieffektivitet

Energieffektive produksjonsmåter, energieffektive bygninger, energieffektive apparater, bransjeovergripende komponenter

Effektiv bruk av råvarer og materialer

Materialeffektive produksjonsmåter, tverrsnitt-teknologier, fornybare råvarer, beskyttelse av miljø/miljøgoder, klimatilpasset infrastruktur

Bærekraftig mobilitet

Alternativ fremkomstteknologi, fornybare drivstoffer, effektivitetsøkende teknologier, transportinfrastruktur og trafikkstyring

Sirkulær økonomi

Innsamling, transport og sortering av avfall, materialgjenvinning, energigjenvinning, avfallsdeponi

Bærekraftig vannforsyning

Vannutvinning og vanngjenvinning, vannforsyning, kloakkanlegg, effektivt vannforbruk

GreenTech-arrangementer

Arrangementskalender

Medlemsbedrifter med egne GreenTech-prosjekter